Search

Cumulus regler

 1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Cumulus r.f. och dess hemort är Vihti.
Föreningen är tvåspråkig. Föreningens språk är svenska och finska, som Språk för anmälningar och protokoll används finska. 

 1. Syfte och verksamhetsformer

Syftet med föreningen är att befrämja sportflyg.
För att uppnå sitt syfte äger föreningen utrustning som används inom flygverksamheten samt fastigheter och aktier, organiserar utbildning för sina medlemmar, tävlingar, uppvisningar och utställningar. Föreningens egendom kan hyras enligt styrelsens beslut. 

 1. Medlemmar

Var och en som antar föreningens syfte kan bli ordinarie medlem i föreningen. Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en juridisk sammanslutning som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan. Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet. 

 1. Anslutnings- och medlemsavgift

Storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som mäts ut av ordinarie och understödande medlemmar beslutas av höstmötet för båda medlemsgruppernas del separat. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter. 

 1. Föreningens verksamhetanvisning

För att säkerställa föreningens verksamhet, säkerhet, miljövänlighet samt rättvis och rättvisande verksamhet av samtliga medlemmar, utarbetas en verksamhetsanvisning. Verksamhetsanvisning och dess ändringar godkänns av föreningens styrelse. Föreningen arbetar i enlighet med verksamhetsanvisningarna. 

 1. Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, som har en ordförande och 2-10 andra ordinarie medlemmar, som alla utses vid höstmötet.  Styrelsens mandattid är ett kalenderår. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden när de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst. Vid val avgör emellertid lotten. 

 1. Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, var för sig.
Styrelsen kan utse en medlem för att ensam skriva förenings namn. 

 1. Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår. 

 •  9. Föreningens möten

När styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet. Föreningen håller två ordinarie möten om året. Föreningens vårmöte hölls under tiden januari-maj och höstmöte under tiden september-december på en av styrelsen fastställd dag. Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt till att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möten. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst. Vid val avgör emellertid lotten. 

 1. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post eller per e-post. 

 1. Ordinarie möten

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutanderätt konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
 6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutanderätt konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
 6. val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
 7. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter
 8. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.
 9. Om en föreningsmedlem vill att ett ärende ska behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte, ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.
 
 1. Ändring av stadgar och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som har avgetts vid omröstningen. Ändring av stadgarna respektive upplösning av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för ifrågavarande ändamål.

Lahjakorttitilaus

Aloita maksamalla Cumuluksen tillille FI7710145000175555 haluamasi lahjakortin hinta. Liitä kuvakaappaus kuitista tänne

Lataa kuitti maksusta tänne